PBELEID VAN AK INTERACTIVE, S.L. INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN PERSOONSGEGEVENS.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, informeren wij u dat de gegevens zullen worden verwerkt door AK INTERACTIVE, S.L., met als doel het verlenen van de dienst die door de gebruiker via ons contactformulier is aangevraagd en voor dit doel hebben wij u nodig om het vakje aan te vinken waarmee u aangeeft dat u dit beleid aanvaardt, zodat als u dit niet doet wij niet over uw uitdrukkelijke toestemming beschikken en wij derhalve niet in staat zullen zijn om aan uw verzoek te voldoen.

Voor de correcte levering van de diensten aangeboden door AK INTERACTIVE, S.L., is het noodzakelijk dat de gebruiker alle vragen beantwoordt die op de formulieren op onze website voorkomen. Evenzo verklaart de gebruiker dat hij/zij meerderjarig is.

De verwerking van de gevraagde persoonsgegevens zal ook gebruikt worden voor het verzenden van commerciële informatie over producten en diensten die AK INTERACTIVE, S.L. nu en in de toekomst aanbiedt; deze informatie omvat reclame- en promotieberichten per post, fax, e-mail of op een andere manier. Om deze behandeling uit te voeren is het noodzakelijk dat de gebruiker het daartoe bestemde vakje op het formulier op de website aanvinkt.

Gezien de persoonlijke aard van de verstrekte gegevens verbindt AK INTERACTIVE, S.L. zich ertoe deze strikt vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden. Hiertoe heeft de onderneming passende veiligheidsmaatregelen getroffen in overeenstemming met de uitgevoerde risicoanalyse.

Wij delen u mee dat uw gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven, noch internationaal zullen worden doorgegeven, behalve in geval van wettelijke verplichting of noodzakelijke doorgifte, alleen en uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van de gevraagde dienst, in welk geval toestemming zal worden gevraagd.

RECHTEN

De verzamelde en verwerkte gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, namelijk de periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan AK INTERACTIVE, S.L. worden opgelegd door de verschillende toepasselijke regelgevingen.

De gebruiker kan als belanghebbende te allen tijde de volgende rechten uitoefenen op het in de wettelijke mededeling vermelde adres:

Recht van toegang: de betrokkene kan van de verantwoordelijke voor de verwerking verlangen welke gegevens worden verwerkt en, in voorkomend geval, welke specifieke persoonsgegevens worden verwerkt.

Recht op rectificatie: de betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken zijn persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist zijn.

Recht op wissing: de betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te wissen.

Recht van bezwaar: de betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in specifieke gevallen tijdelijk stop te zetten.

Recht op portabiliteit: de betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken om zijn of haar geautomatiseerde gegevens in een gestructureerd formaat dat gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar is.

Meer informatie over uw rechten is te vinden op www.agpd.es.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

COOKIES

De gegevens die in elke “cookie” worden opgeslagen zijn de volgende: taal, datum en tijd van het laatste bezoek van de gebruiker aan onze website, ontwerp van de inhoud die de gebruiker bij zijn eerste bezoek aan onze website heeft gekozen en beveiligingselementen voor het controleren van de toegang tot afgeschermde gebieden.

Hiervoor gebruiken wij het Google Analytics-systeem (het instrument van Google om het websiteverkeer te meten), dat cookies op uw computer kan opslaan om ons te helpen informatie te verzamelen die uitsluitend voor statistische doeleinden zal worden gebruikt en om het gedrag van de gebruikers van onze website te bestuderen. De door de cookie verzamelde informatie (met inbegrip van het IP-adres) wordt opgeslagen en doorgegeven aan servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw activiteiten op onze website samen te stellen en om rapporten te genereren teneinde uw gebruik van de website te identificeren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Door dit beleid te aanvaarden, geeft u toestemming voor het gebruik door Google van de informatie die door Google Analytics wordt verzameld.

U kunt uw browser zo instellen dat het opslaan van cookies op uw computer wordt geweigerd. Meer informatie vindt u in ons cookie beleid.